Menu

Privacybeleid Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia

Muziekvereniging PVO Soest verwerkt persoonsgegevens voor intern gebruik en zo nodig in verband met de organisatie van optredens in het openbaar. De bescherming van de privacy van onze leden, oud-leden, donateurs en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang. Daarom heeft PVO onderstaand privacybeleid ontwikkeld.

Inleiding

De Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia (verder te noemen PVO) is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. PVO behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze leden, oud-leden, donateurs en bezoekers van onze website www.pvosoest.nl is voor ons van essentieel belang.

PVO houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hebben een privacybeleid ontwikkeld, hierin leest u hoe wij omgaan met ‘privacy’.  

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met het bestuur via (secretaris@pvosoest.nl)

Doelbinding

PVO gebruikt uw naam, het adres, de postcode, de woonplaats én uw e-mailadres uitsluitend om u te registreren als lid, oud-lid of donateur. Wij kunnen u dan gerichte informatie over PVO sturen en u onze digitale nieuwsbrief mailen. Deze persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.  

Retentie

Tenzij PVO verplicht is om op grond van wet- of regelgeving uw persoonsgegevens langer te bewaren, bewaart PVO uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder zijn verwerkt. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens verwijderen als u geen lid, oud-lid of donateur meer wilt zijn. De verwijdering van uw persoonsgegevens vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van uw kennisgeving.

Privacyrechten

Leden, oud-leden en donateurs, alsmede de bezoekers van onze website hebben de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

a. Recht van inzage
b. Recht op rectificatie
c. Recht om gegevens te laten verwijderen
d. Recht van bezwaar
e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking

Als u gebruikt wilt maken van deze door de wet aan u gegeven privacyrechten, of u heeft een klacht over de wijze waarop PVO met uw privacy omgaat, neemt u dan contact op met bestuur van PVO (secretaris@pvosoest.nl). Het bestuur zal binnen vier weken op uw kennisgeving reageren.


ad a. Recht van inzage
U hebt het recht te weten of uw persoonsgegevens door PVO worden verwerkt, welke dat zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. 

ad b. Recht op rectificatie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

ad c. Recht om uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zijn verwerkt of omdat u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en PVO geen andere rechtsgrond (meer) heeft voor de verwerking.

ad d. Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door PVO als uw persoonsgegevens naar uw oordeel kennelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan met u is overeengekomen.

ad e. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking
U hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor u niet expliciet uw toestemming hebt gegeven en die tot een weigering of afwijzing leiden, uw standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit ter discussie te stellen.

N.B. We vermelden in ons privacybeleid volledigheidshalve dit recht, maar PVO maakt hoe dan ook geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking. Elke ingediende aanvraag om lid of donateur te worden, wordt door de secretaris van PVO persoonlijk beoordeeld en persoonlijk afgewikkeld.
 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De actuele versie staat online op onze site. Dit document is op 14 mei 2018 vastgesteld door het bestuur van de Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia en voor het laatst gewijzigd op 30 juli 2018.


Onze sponsors

Gemeente Soest
Vaarderhoogt
Sträter Makelaardij
Jeugd Cultuurfonds
Lex Verkley
Catering Centraal
Reto internetburo
Rabobank
Gemeente Soest
Vaarderhoogt
Sträter Makelaardij
Jeugd Cultuurfonds
Lex Verkley
Catering Centraal
Reto internetburo
Rabobank

Lid worden?

Wil jij ook in een leuk gezelschap muziek (leren) maken? Wordt dan lid van PVO!

Aanmelden als lid

Bezoekadres

Muziekvereniging PVO
Rembrandtlaan 9
3761 AG Soest
035 - 602 22 68

Postadres

Muziekvereniging PVO
Postbus 68
3760 AB Soest

PVO Soest

Wat sport is voor het lichaam, is muziek maken voor de geest.

Naast concerten, deelname aan de Gildefeesten en de kerstoptredens in Soest-Zuid heeft PVO veel aandacht voor de jeugd van Soest.

Lees meer over PVO Soest